………………………………………….. Gümrük Müdürlüğü/Başmemurluğu/İdare Memurluğu'nda yapılan ………………………………………….. konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ………………………………………….. 'dan tahsili gereken tutarın %20 fazlasıyla ………………………………………….. TL'yi (yazıyla …………………………………………..) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren  …………………………………………..'nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…