Sığır Eti İthalatı

 

SIĞIR ETİ İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

Hali hazırda Bosna-Hersek dışında et ithalatına izin verilmemektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yetkisinde olan bu konuda et ithalatına izin verildiği son dönemde yer alan bilgileri aşağıda bulabilirsiniz, lütfen güncel durum için bizimle iletişime geçin.

 

SIĞIR ETİ İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER

ABD, Brezilya, Uruguay, Arjantin, Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

 

SIĞIR ETLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

 • Sığır etleri, en fazla otuz (30) aylık, et randımanı yüksek, kültür ırkı veya melezlerinden olan sığırlardan elde edilen bütün, yarım veya çeyrek gövde (karkas) halinde ve taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olacaktır.

 • Etlerin elde edileceği sığırlar; Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Veteriner Hekimlerce incelenmiş ve kontrol edilmiş, inceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunmuş mezbahalarda kesilecektir.

 • Etlerin elde edildiği sığırların, Bakanlığımızca görevlendirilen Veteriner Hekimler tarafından ante mortem muayenesi yapılacak, ülkemiz örf ve adetlerine uygun olarak kesimi gerçekleştirilecektir.

 • Bakanlığımızca görevlendirilen Veteriner Hekimler tarafından post mortem muayene yapılacak ve muayene sonucu sağlık ve hijyen bakımından uygun bulunmayan etlerin ithal edilmesine izin verilmeyecektir.

 • Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Veteriner Hekimlerce uygun bulunmayan kombina/mezbahadan gelen veya Bakanlığımızca görevlendirilen Veteriner Hekimler tarafından inceleme ve kontrolü yapılmadan önce kesilmiş sığırlara ait etlerin ithal edilmesine izin verilmeyecektir.

 • Karkaslar, kesimi yapan kombina veya mezbahanın yetkili Veteriner Hekimi tarafından mühürlenmiş olacaktır.

 • Kesim sonrası taze, soğutulmuş etler 18-24 saat içerisinde merkez ısısı azami 4 °C olacak şekilde soğutulacak ve  0-4 °C de muhafaza edilecektir.

 • Kesim sonrası dondurulmuş etler merkez ısısı azami -18 °C olacak şekilde usulüne uygun şoklanacak, azami -18 °C de muhafaza edilecek ve kesim sonrası azami 12 ay içerisinde tüketilecektir.

 • İthal edilecek etler fiili ithalat aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen kontrol ve/veya analizlere tabi tutulacaktır.

 • İzlenebilirliğin sağlanabilmesi için, ithal edilecek etlere ait karkas elde edildiği   hayvanın bireysel kimlik numarası ile işaretlenecektir. Etlerin üzerinde kesim tarihleri gösterilecektir. Bakanlık Veteriner Hekimi tarafından kesilen hayvanlara ve etlere ilişkin düzenlenen rapor fiili ithalat aşamasında ibraz edilecektir.

 

İSTENİLECEK BELGELER

 • Kontrol Belgesi başvurusu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

 • Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/8), 23/09/2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığır Eti İthalatında               Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/48) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticaret Standardizasyon Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

 • Et ithalatı yapacak Resmi ve Özel Kombinalar ile 1.Sınıf Mezbahalar, Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisleri, Soğuk Hava Deposu Olan Et Satış Yerleri ve Yemek Fabrikalarının Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından faaliyette olduğuna dair çalışma ve üretim izin belgelerinin güncel tarihli onaylanmış sureti ibraz edilecektir. Eğer söz konusu işletmeler adına ithalat, başka bir ithalatçı firma tarafından yapılacak ise; ilave olarak buna ilişkin noter onaylı sözleşme/taahhütname eklenecektir.

 • Taahhütname

 

DİĞER HUSUSLAR

 • İthal edilecek etlerin Bakanlığımızca et ithalatına izin verilen ülkelerde doğup büyüyen hayvanlardan elde edilmiş olduğunu gösteren orijin ve veteriner sağlık sertifikası ihracatçı ülke resmi makamları tarafından tasdik edilmiş olacaktır.

 • İhracatçı ülkenin sığır etine ilişkin, hormon ve antibiyotik gibi kalıntı izleme programının olduğu, etlerin kalıntı izleme planına göre limitler dahilinde olduğu belgelenecektir.

 • Etlerin elde edildiği sığırların BSE’ den (deli dana) ari olduğuna dair test belgesi fiili ithalat aşamasında ibraz edilecektir. Ancak daha önce BSE vakası görülmeyen ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) sınıflandırmasına göre ihmal edilebilir ve kontrol edilebilir statüde yer alan ülkelerden yapılacak ithalatta bu belge aranmaz.

 • İthal edilecek etlerin nakliyesi taze, soğutulmuş olanlar için 0-4 °C, dondurulmuş olanlar için -18 °C de, dezenfeksiyonu yapılmış, sevkiyat süresince iç ısı değişimlerini gösteren, ürün taşımaya uygun frigofirik araçlar veya kendinden soğutuculu konteynırlar ile yapılacaktır.

 

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güncelleme: 21 Aralık 2011

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter