Genel İthalat Prosedürleri…

 

Kasaplık sığır ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

 • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
 • Faaliyet belgesi,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Vergi mükellefiyet yazısı,
 • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
 • Yetkililerin kimlik suretleri.

Kasaplık Sığır İthalatı Prosedürleri…

 

Aşağıda genel prosedürleri bilgilerinize sunulan kasaplık sığır ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir.

 

Kasaplık sığır ithalatının yapılabileceği ülkeler: Avustralya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İsveç, İtalya (Lazio, Toscana, Sicilya, Liguria, Calabria, Campania, Umbria Abruzzo, Molise ve Basilicata bölgeleri ile Sardunya Adası hariç), Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovakya, Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, İkaria, Dodekanisa, Kalymnos ve Halki Adaları ile Peloponnisos/Peloponnese/Peloponnesos/Peloponnesus ve Doğu Makedonya ve Trakya bölgeleri hariç). Bu listede yer alan ülkeler 21 Ekim 2015 tarihinde güncellenmiştir, en güncel hali için bizimle veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Hayvanlarda aranacak özellikler;

 • İthal edilecek canlı kasaplık sığırlar, kültür ırkı ve bunların melezleri olacaktır,
 • Yaşları 12-24 ay arasında, canlı ağırlığı 300 kg ve üzerinde olacaktır,
 • Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk ve benzeri kısımlarında) bulunmayacaktır,
 • Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir,
 • Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır,
 • İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır.
 • Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya microchip) bulunacaktır.

 

İstenilecek belgeler ve prosedürler;

 • Başvurular Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır,
 • Kontrol belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28/02/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ,16/07/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/31 Sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ, 14/09/2010 tarih ve 27699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/45 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18/12/2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/55 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18/08/2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/35 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 29/12/2010 tarihli ve 27800(5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/5 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir,
 • Birinci sınıf mezbaha veya kombinanın faaliyette olduğuna dair il/ilçe müdürlüklerince güncel tarihli olarak onaylanmış çalışma izin belgesi sureti,
 • Birinci sınıf mezbaha veya kombinalar ile sözleşme yapan kişi ve kuruluşlar için ayrıca ek olarak sözleşme / taahhütname örneği (noter onaylı).

 

İstenilen testler;

 • İthal edildikten hemen sonra kesilen her yaştaki hayvanların % 5’inden tesadüfî örnekleme yolu ile tekniğine uygun şekilde alınan beyin numunelerinin onaylı bir laboratuvarda BSE taramasına tabi tutulması ve sonuçlar elde edilinceye kadar canlı hayvanlardan elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmemesi sağlanacaktır,
 • Her yaştaki hayvanların mezbahada, spesifik risk materyali olarak adlandırılan tonsil ve distal ileum’ları uygun bir şekilde uzaklaştırılacak ve imha edilecektir,
 • Mezbaha veya kombinalarda hayvanların % 0.25’inden numune alınarak kalıntı izlemeye tabi tutulacaktır.

 

Diğer hususlar;

 • Kasaplık sığırlar, fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan birinci sınıf mezbaha veya kombinalara sevk edilir. Kesilen hayvanlara ait kesim raporları, ikinci bir kontrol belgesi alınması sırasında ibraz edilecektir,
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce kasaplık canlı hayvanların ithali için talep edilen veteriner sağlık sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır,
 • Hormon ve antibiyotiklere ilişkin Veteriner Sağlık Sertifikasında bilgi bulunmuyor ise, sağlık sertifikasına ek olarak ithal edilecek kasaplık sığırların hormon ve antibiyotiklerden ari olduğunu gösterir analiz raporu ibraz edilecektir,
 • İthalatçı kişi/firma heyet talebi ile ilgili Bakanlığa başvuru dilekçesi verecektir. İthal edilecek besilik sığırların seçimi, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır,
 • Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır,
 • Seçim raporu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen veteriner hekimler tarafından, Bakanlıkça belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için iki nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir,
 • Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişlerinde ibraz edilecektir.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güncelleme: 21 Ekim 2015