Kasaplık ve Besilik Koyun İthalatı

KASAPLIK VE BESİLİK ERKEK KOYUN İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

Kasaplık ve besilik erkek koyun ithalatı hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kişi veya firmalar tarafından yapılabilecektir. Kasaplık ve besilik erkek koyun ithal edilmesi için, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Kontrol Belgesi olması gerekmektedir.

İthal edilecek kasaplık erkek koyunlar, fiili ithalat sonrası doğrudan kesim için ithalatçının kendisine ait veya anlaşma yaptığı 1. sınıf mezbaha/kombinaya sevk edilecektir.

İthal edilecek besilik erkek koyunlar, fiili ithalat öncesi ülkemizde ithalatçının kendisinin veya anlaşma yapmış olduğu işletmede (işletmenin karantinaya uygunluğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanmış) 7 gün süreyle karantina uygulandıktan sonra yapılacak resmi kontroller sonucu uygun bulunmaları halinde ithal edilecektir.

KASAPLIK VE BESİLİK KOYUN İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER

ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Avustralya, Bulgaristan (Lovec, Burgaz, Yambol, Sliven, Shumen ve Varna bölgeleri hariç), Estonya, Hırvatistan, İzlanda, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan (Kilkis, Pella, Thessaloniki, Serres, Voreio ve Notio bölgeleri hariç)

HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER

 • İthal edilecek kasaplık ve besilik koyunlar; erkek, kültür ırkı veya bunların melezleri olacaktır.

 • Hayvanların yaşları en fazla 24 ay olacaktır.

 • Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayakta, gözde, kulakta, kuyrukta vb.) bulunmayacaktır.

 • Sağlık muayenesi yapılmayan ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.

 • Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya   β-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

 • Hayvan üzerinde tanımlamayı sağlayan kulak küpesi veya microçip bulunacaktır.

İSTENİLECEK BELGELER

 • Başvurular Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 • Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ ile 29/12/2010 tarihli ve 27800(5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/5 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

 • Yukarıda bildirilen evraklara ek olarak;

Kasaplık Erkek Koyun İthalatı İçin

1.sınıf mezbaha/kombinaya ait çalışma izin belgesinin İl/İlçe Müdürlüğü tarafından faaliyette olduğuna dair güncel tarihli onaylanmış suret.

1.sınıf mezbaha/kombina ile sözleşme yapan kişi ve kuruluşlar için sözleşme/taahhütname örneği (noter onaylı)

Besilik Erkek Koyun İthalatı İçin

İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı İşletme Tescil Belgesi

İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı İşletme ve Karantina Uygunluk Belgesi (İşletme kiralık ise kira sözleşmesi eklenecek)

 • İthalat yapacak firmanın hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair Ticaret Sicil Gazetesi sureti/faaliyet belgesi

 • İthalat yapacak kişi/kişiler için hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair belge (çiftçi kayıt belgesi, işletme tescil belgesi vb.)

ibraz edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

 • İthal edilecek koyunların seçimi, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır.  İthalatçı firma heyet talebi ile ilgili Bakanlığa başvuru dilekçesi verecektir.

 • İthal edilecek koyunlar ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olacaktır.

 • TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce kasaplık koyunların ithalatı için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır.

 • Kesilen her yaştaki koyunların dalak ve ileumları ile 12 aylıktan büyük koyunların beyin ve göz dahil kafatası, tonsil ve spinal kortları tüketime sunulmayacaktır.

 • Kontrol belgesi üzerinde hayvanların cinsiyeti (erkek) ve ne amaçla ithal edilecekleri (kasaplık veya besilik) belirtilecektir.

 • İthal edilecek kasaplık erkek koyunlar, fiili ithalat sonrası doğrudan Kontrol Belgesinde belirtilen 1. sınıf mezbaha/kombinaya sevk edilecektir. Hayvanların kesimini takiben Kesim Raporu düzenlenerek ikinci bir kontrol belgesi başvurusu sırasında KKGM’ye sunulacaktır. Kesim raporunun sunulmaması halinde ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmeyecektir.

 • İthal edilecek besilik erkek koyunlar, ülkemize girişte Kontrol Belgesinde belirtilen işletmede 7 gün süreyle karantinaya alınacak, karantinaya alındığı işletmenin bulunduğu İl/İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bu süreçte hayvanların kontrol ve muayeneleri yapılarak herhangi bir hastalık görülmemesi veya şüphe edilmemesi durumunda karantina işlemi tamamlanacaktır. Herhangi bir hastalıktan şüphe edilmesi durumunda karantina süresi uzatılarak hayvanlara masrafları ithalatçı firma tarafından karşılanmak üzere her türlü test, muayene vb. yapmak İl/İlçe Tarım Müdürlüğü yetkisi altında olacaktır. Karantinası tamamlanan hayvanların fiili ithalatı gerçekleştirildikten sonra, hayvanların millileştirilmesini takiben, ithal edilen hayvanlara ülkemiz “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” hükümlerine göre işlemler yapılacaktır.

 • Veteriner Sağlık Sertifikasında belirtilmemiş ise sağlık sertifikasına ek olarak “İhracatçı ülkede, koyun ve keçi türü hayvanlar için 96/23/EC sayılı canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ile bunların kalıntılarının izlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifine göre kalıntı izleme programı yürütülmektedir ve ihraç edilecek hayvanlara son 30 gün içerisinde herhangi bir antibiyotik ve hormon uygulaması yapılmamıştır.” şeklinde ihracatçı ülke resmi otoritesinin düzenlediği ek beyan ibraz edilecektir.

 • Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır.

 • Seçim heyeti raporu TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen 2 resmi veteriner hekim tarafından, belirlenen teknik ve sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için iki nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir.

 • Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişlerinde ibraz edilecektir.

 • Bu şartnamenin yayımlandığı tarihten önce kontrol belgesi alanlar önceki şartname hükümlerine göre ithalat işlemlerini yapabileceklerdir.

 

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güncelleme: 30 Ocak 2012

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter