19 HAZİRAN 1927 TARİHİNİ TAŞIYAN 1093 SAYILI KANUN

Madde 1- Ecnebi memleketlerden Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den ecnebi memleketlere çıkan eşyayı ticariyenin gümrüğe ait muamelatı ya bizzat eshabi veyahut gümrük komisyoncuları tarafından ifa olunur. Ticarethane müstahdemlerinden gümrük muamelesini ifaya mezun bulunanlar, yalnız o ticarethanenin gümrük muamelesine mahsus olmak üzere Ticarethane sahibi makamına kalm olabilirler.

Madde 2- Anonim ve kooperatif şirketlere ait eşya, Ticarete mahsus olmayan eşyanın gümrük muamelesi eshabı veya hüviyeti malum mutemedi veya memuru tarafından ifa olunur.

Madde 3- Mensup olduğu ticarethane namına gümrük muamelesini yapacak olan müstahdemler Türkçe’yi layıkıyla söylemek ve yazmakla mükellefdirler.
Gümrük Komisyoncusu olmak için:

a) Türk olmak
b) 20 yaşını ikmal etmiş olmak
c) Türkçe’yi layıkıyla söylemek ve yazmak
d) Sari maraz ile malul olmamak
e) Hileli iflas ile mahkumiyeti olmamak
f) Gümrüğe taallük eden kavanin, nizamat ve mevzuata vukufunu bilimtihan isbat eylemek lazımdır.

Madde 4- Gümrük Komisyonculuğuna talip olanların baladaki seralti haiz oldukları evrak ve vesaik ile tespit edildikten sonra isimleri bir ay müddetle Gümrük İdareleriyle Ticaret Odaları ve Borsaların neşriyat mahallerinde ilan edilir.
Bir ay zarfında aleyhlerine kendi hüviyetlerini tayin ile tahriren veya madde tasrihiyle bir güna müddeiyat vuku bulmayanlara vesikaları verilir. Rüsumat Müdüriyeti Umumyesince de tescilleri icra olunur.

Madde 5- Gümrük Komisyoncuları, komisyonculuktan başka bir ticaretle meşgul olamazlar.

Madde 6- Gümrük Komisyoncusu olacakların Birinci sınıf gümrükler için 1000’e ikinci sınıf için 500 liralık bir kefaletname tevdi etmeleri lazımdır.

Madde 7- Gümrük Komisyoncuları, tavassut ettikleri muamelat için Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi’nin göstereceği şekilde defter tutmağa ve muamelatına tavassut ettiği tacirlerden ne nam ile olursa olsun aldıkları ve tacir namına sarfettikleri kaffei mebaliği müvazzahan bir deftere kayt etmeye mecburdur.

Madde 8- Komisyonculuktan başka bir ticaretle meşgul oldukları veya her ne suretle olursa olsun emniyet ve itimadı salip harekette bulundukları Gümrük Kanunun (88) inci maddesine mezkûr Komisyoncularla tahkik ve tespit edilen Komisyoncuların vesikaları 3 seneye kadar muvakkaten istirdat olunur.

Madde 9- Gümrük Komisyonculuğu vesilesile gayri meşru ahval ve muamelata tavassut etmek veya sahte sıfat ve hareketle alakadarları iğfal eylemek istedikleri yukarıdaki madde mucibinde sabit olan Komisyoncuların vesikaları sureti katiyede istirdat olunur.

Madde 10- Gerek muvakkaten, gerek sureti katiyede vesikaları istirdat olunan Komisyoncuların isimleri, Gümrükler ve Ticaret Odaları ile Borsalarda ilan ve Gümrük mecmuasile neşrolunur.

Madde 11- Dâhilden dâhile eşyayı ticariye sevkeden Komisyoncular iş bu kanun ahkâmına tabi değildir.

Madde 12- Muamelatı ticariyesi az olan mahaller İcra Vekilleri Hey’cü kararı ile bu kanun ahkâmından istisna edilebilir.

Madde 13- Bu kanun 1 Eylül 1927 tarihinden muteberdir.

Madde 14- Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili Memurdur.