Kısa Açıklama…

 

İthalat Terimleri; İthalat işlemleri sırasında karşılaşılan terimlerdir.

Detaylı Açıklama…

 

İthalat Terimleri; İthalat işlemleri sırasında karşılaşılan terimlerdir. Bir bölümü aşağıda listelenmiştir.

 

AQAP belgesi; Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, endüstriyel kalite güvence seviye belgesini ifade eder.

 

CE işareti; Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

 

Damping; Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını ifade eder.

 

E işareti; Tekerlekli araçların, araçlara takılan ve / veya araçlarda kullanılan aksam ve parçaların müşterek teknik talimatlarının kabulü ve bu talimatlar temelinde verilen onayların karşılıklı tanınması koşullarına dair anlaşma kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

 

e işareti; Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

 

GMP belgesi; Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren iyi imalat uygulamaları belgesini ifade eder.

 

İmalat yeterlilik belgesi; Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.

 

İthal lisansı; Kotaya tabi tutulan veya tarife kontenjanı uygulaması başlatılan malların ithali için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce verilen belgeyi ifade eder.

 

İthalatta gözetim; Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce verilen veya onaylanan gözetim belgesi ile izlenmesidir. Gözetim kararı, gözetim belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir.

 

Korunma önlemi; Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi yaratacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla ve sadece zararla sınırlı ve geçici olmak kaydıyla alınan önlemleri ifade eder. Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar / değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

 

Kota; Belirli bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve / veya değerini ifade eder.

 

Standardizasyon; Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini ifade eder.

 

Sübvansiyon; İthalata konu ürüne, menşe veya ihracatçı ülke tarafından  doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan mali katkı ya da herhangi bir gelir veya fiyat desteğidir.

 

Tarife kontenjanı; Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve / veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini  ifade eder.

 

Teknik düzenleme; Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi ifade eder.

 

Tip onayı belgesi; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.

 

TSE–EN–ISO 9000 belgesi; Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sağlanması, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olunduğunu gösteren belgeyi ifade eder.

 

Uygunluk değerlendirmesi; Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ifade eder.

 

Zorunlu standart; İlgili bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan Türk standardını ifade eder.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası

Güncelleme: 23 Kasım 2011