Kısa Açıklama…

 

Gümrük Müsteşarlığı; Kaçakçılıkla etkili bir şekilde mücadele edebilmek, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, vergilerin tahsili, dış ticaret kayıtlarının tutulması gibi görevleri yürüten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı resmi bir kurumdur.

Detaylı Açıklama…

 

Gümrük Müsteşarlığı; Gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleri ile mücadele etmek üzere; Başbakanlığa bağlı olarak, 02.07.1993 tarih ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilat ve görevlerine ilişkin esasların düzenlendiği müsteşarlıktır. İlgili KHK ile belirlenen görevleri şunlardır;

 

a) Gümrük Politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, gümrük politikasını uygulamak,

 

b) Gümrük Kanunu ve gümrüklerle ilgili diğer mevzuat ile uluslararası sözleşmeler hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

 

c) Gümrük tarife oranlarının tespitine yardımcı olmak, gümrük vergileri ile gümrüklerce alınan diğer gelirler ve fonların tarhı, tahakkuk ve tahsilini sağlamak ve kontrol etmek,

 

d) Gümrük kontrolüne tabi kişi eşya ve araçların muayene ve kontrolunu yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

 

e) Gümrüklerle ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

 

f) Gümrük denetimine tabi eşya ve araçların muhafazasını sağlamak, gümrükte giriş ve çıkış işlemlerine tabi eşyanın, saptanmış olan norm ve standartlara uygunluğunu denetlemek,

 

g) Kara hudutlarındaki gümrük kapıları ile pasavan kapılarında, gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalarında ve gümrük bölgelerinde gümrük muhafaza görevleri ile kaçakçılığın men, takip ve tahkik görevlerini yerine getirmek,

 

h) Diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek,

 

i) Milletlerarası kuruluşların Müsteşarlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konularda görüş oluşturmak yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,

 

j) Çeşitli kanunlarla Müsteşarlığa verilen görevleri yapmak,

 

k) Bu görevleri yerine getirecek meslek memurlarını yetiştirmek ve konudaki düzenlemeleri yapmak,

 

l) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek ve denetlemek.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 6 Ağustos 2010