Gıda Takviyeleri İthalatı

 

Gıda ithalatı genel prosedürleri için lütfen Gıda İthalatı sayfamızı ziyaret ediniz…

 

Gıda takviyeleri ithalatı hakkında önemli bilgileri aşağıda bulabilirsiniz, lütfen daha detaylı bilgi (vergi oranları, prosedür detayları, izin verilen ülkeler ve benzeri) için bizimle iletişime geçiniz…

 

 

İhtisas Gümrükleri

 

Takviye edici gıdaların ithalatında ihtisas gümrüğü uygulaması vardır, yani ithalatçı işlemlerini istediği gümrük idaresinde gerçekleştiremez. İşlemler yalnızca Takviye Edici Gıda Komisyonu (TEGK) uygunluk değerlendirmesinden sonra ve daha önce Bakanlık tarafından belirlenmiş gümrüklü sahalarda yapılabilir, bu nedenle alıcı malın sevkiyatında dikkatli davranmalıdır.

 

 

Tarım Bakanlığı Uygunluk Yazısı

 

Gıda takviyeleri ithalatında (dâhilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde de geçerli olmak üzere) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenlenen uygunluk yazısının gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Laboratuvar analizinde kullanılacak olması veya gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya uygunluk yazısı düzenlenmez.

       

JAPONYA Menşeli/Çıkışlı ürünler için ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken ayrıca Ürün Güvenliği ve Denetimi 2014/2 Tebliğ kapsamında Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı da aranır.

 

 

Tarım Bakanlığı Kontrol Belgesi  (Hayvansal ürünler)

 

Gıda takviyeleri ithalatında (dâhilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde de geçerli olmak üzere) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

 

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması, durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya uygunluk yazısı düzenlenmez.

 

Sağlık Bakanlığı’nın denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

 

Veteriner Kontrolü (Hayvansal ürünler, et ve et ürünleri)

 

Hayvansal ürünler ile et ve et ürünleri ülkeye girişlerinde veteriner kontrolüne tabidirler, yetkili gümrük müdürlükleri için lütfen iletişime geçiniz.

 

 

Tarım Katkı Payı

 

Gıda takviyelerinin ithalatında beyanname tescili sırasında ürünün bünyesinde yer alan tarım unsurlarını, oranlarıyla veya kod numarasıyla ya da bileşim tablosundaki ana ürünler olarak gösteren ve hukuken beyan kabul edilecek olan formun doldurularak beyannameye eklenmesi gerekmektedir. Tarım katkı payı gıda takviyeleri ithalatının önemli bir masraf kalemidir ve maliyet hesabı yapılırken gözden kaçırılmamalıdır, maliyetler ise ürünlere ve içeriklerine göre değişmektedir.

 

 

Posta Yolu ile İthalatı Yasaktır

 

Gıda takviyelerinin posta veya hızlı kargo yoluyla ithalatı yasaktır. Ancak,  doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi ibraz etmeleri (son bir yıl içerisinde düzenlenmiş) halinde getirmelerine izin verilmektedir.

 

 

Tahlile Tabidir

 

Gıda takviyeleri ithalatı tahlile tabidir, bir yılı geçmemiş olan tahlil raporları (kırmızı hat, tam muayene kriteri hariç) emsal kabul edilir.

 

 

KDV

 

Gıda takviyeleri ithalatında KDV uygulaması mevcuttur. Vergi oranları ürüne ve ülkeye göre değişiklik arz edebilir, doğru bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

 

Gümrük vergisi

 

Gıda takviyeleri ithalatında Gümrük vergisi uygulaması mevcuttur. Vergi oranları ürüne ve ülkeye göre değişiklik arz edebilir, doğru bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2015

Besilik Sığır İthalatında Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

 

Canlı hayvan ithalatı hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sitesinde yer alan açıklama:

 

Genel Müdürlük Makamının 16.09.2014 tarihli ve 9687 sayılı Olur’u

BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT

İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır.

Bakanlığımız internet sayfasında besilik sığır ithal edilebilecek ülkelerin güncel listesi yayınlanmaktadır.

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

 1. Dilekçe (EK-1): Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge. Dilekçede ekler bölümünde dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

 2. Proforma Fatura- Numarası, tarihi, ithal edilmesi düşünülen hayvanların ırkları, miktarı, birim fiyatı, menşei ülkenin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygun” ibaresinin, şirket sorumlusunun adı ve soyadının yazılı olduğu imzalı, kaşeli Proforma Fatura, (yeminli tercüme bürosunda tercüme edilmiş 1 asıl ve 3 adet sureti ), Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerle proforma faturadaki bilgiler aynı olmalıdır.

 3. Kontrol Belgesi (EK-2)- Kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı belirtilerek ıslak olarak imzalanmış, her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenmiş 4 asıl belge. En az 40 baş hayvan için bu belge düzenlenecektir.

 4. Taahhütname (EK-3)- İthalatçı firma yetkilisince imzalanmış Taahhütnamenin, noter tasdikli bir adet asıl üç adet fotokopisi.

 5. İşletme Tescil Belgesi-İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

 6. İşletme Hayvan Listesi- Türkvetten müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış ve onaylı yerli orijinli hayvanlar listesi. Aynı liste excel formatında cd’ye de kaydedilmiş olmalıdır.

 7. Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (EK-4) – İl /İlçe Müdürlüklerinden Onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge. Eğer işletme kiralık ise; noter onaylı müracaat tarihinde en az 1 yıllık süresi olan kira sözleşmesi.

 8. İmza Sirküleri/Beyannamesi- Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin imza sirküleri.

 9. Ticaret Sicili Gazetesi- İthalat yapacak firmanın hayvancılık konusunda faaliyet gösterebileceğini belirten Ticaret Sicil Gazetesi.

 10. Besi İşletmesi Kapasite Raporu (EK-5): İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış yetiştiriciye ait mevcut erkek büyükbaş hayvan durumunu da gösteren Kapasite Raporu (işletme kiralık ise en az 1 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi),

 11. Dış menşeli tüm belgelerin içerdiği metinlerin yeminli tercüme büro tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilecektir.

 12. Müracaat sahibinin ithalat izni Oluru alındıktan sonra en geç 2 ay içinde seçim heyeti talebi yapılmış olmalıdır.

 13. Kontrol belgesi, hayvan seçimi tamamlandıktan sonra onaylanacaktır. Onaylanan Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi 4 aydır.

 14. İthalatına izin verilecek besilik sığır sayısı, işletme kapasitesi ve işletmede mevcut yerli orjinli erkek besi hayvanı sayısı dikkate alınarak belirlenir. İşletme sahibi, işletmesindeki mevcut yerli orjinli besi materyali sayısının %40’ı kadar ithalat yapabilir.

 15. İthalat yapmak amacıyla tespiti yapılmış yerli orijinli erkek besi materyali başka ithalat izinleri için kullanılamaz.

 16. İşletmesinde yerli orijinli besi hayvanı bulunmayan firma/kişilere ithalat izni verilmez.

 17. İthal izni verilen ve fiili olarak ithalatı gerçekleşmiş olan besi materyali kesimine kadar işletmeden ayrılamaz.

 18. İthalatla ilgili belgeler dosya veya klasör içinde olmalıdır.

 19. İthalatçı firmalar tarafından ithalat amacı ile yapılan başvurunun uygun bulunmaması halinde, dosya ve ekleri iade edilmez.

 20. Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ibraz edemeyen kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmaz.

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 24 Kasım 2014

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Damızlık Sığır İthalatı

Damızlık Sığır İthalatı Yapılabilecek Ülkeler

 

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya (Lazio, Toscana, Sicilya, Liguria, Calabria, Campania, Umbria Abruzzo, Molise ve Basilicata bölgeleri ile Sardunya Adası hariç), Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovakya, Uruguay, Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, İkaria, Dodekanisa, Kalymnos ve Halki adaları ile Peloponnisos/Peloponnese/Peloponnesos/Peloponnesus ve Doğu Makedonya ve Trakya bölgeleri hariç).

 

Damızlı sığır ithalatı genel prosedürleri için lütfen bizimle iletişime geçin…

 

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güncelleme: 21 Ekim 2015

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Damızlık Koyun İthalatı

Damızlık Koyun İthalatı Yapılabilecek Ülkeler Listesi

 

Amerika Birleşik Devletleri (Texas, Washington ve Alabama eyaletleri hariç), Avustralya, Bulgaristan (Lovec, Burgaz, Yanbol, Sliven, Shumen ve Varna bölgeleri hariç), Estonya, Hırvatistan, Yunanistan (Notio, Voreio, Kilkis, Pella, Thessaloniki ve Serres bölgeleri hariç)

 

Damızlık koyun ithalatı hakkında prosedürler için lütfen bizimle iletişime geçin…

 

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güncelleme: 30 Ocak 2012

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Kasaplık ve Besilik Koyun İthalatı

KASAPLIK VE BESİLİK ERKEK KOYUN İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

Kasaplık ve besilik erkek koyun ithalatı hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kişi veya firmalar tarafından yapılabilecektir. Kasaplık ve besilik erkek koyun ithal edilmesi için, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Kontrol Belgesi olması gerekmektedir.

İthal edilecek kasaplık erkek koyunlar, fiili ithalat sonrası doğrudan kesim için ithalatçının kendisine ait veya anlaşma yaptığı 1. sınıf mezbaha/kombinaya sevk edilecektir.

İthal edilecek besilik erkek koyunlar, fiili ithalat öncesi ülkemizde ithalatçının kendisinin veya anlaşma yapmış olduğu işletmede (işletmenin karantinaya uygunluğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanmış) 7 gün süreyle karantina uygulandıktan sonra yapılacak resmi kontroller sonucu uygun bulunmaları halinde ithal edilecektir.

KASAPLIK VE BESİLİK KOYUN İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER

ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Avustralya, Bulgaristan (Lovec, Burgaz, Yambol, Sliven, Shumen ve Varna bölgeleri hariç), Estonya, Hırvatistan, İzlanda, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan (Kilkis, Pella, Thessaloniki, Serres, Voreio ve Notio bölgeleri hariç)

HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER

 • İthal edilecek kasaplık ve besilik koyunlar; erkek, kültür ırkı veya bunların melezleri olacaktır.

 • Hayvanların yaşları en fazla 24 ay olacaktır.

 • Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayakta, gözde, kulakta, kuyrukta vb.) bulunmayacaktır.

 • Sağlık muayenesi yapılmayan ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.

 • Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya   β-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

 • Hayvan üzerinde tanımlamayı sağlayan kulak küpesi veya microçip bulunacaktır.

İSTENİLECEK BELGELER

 • Başvurular Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 • Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ ile 29/12/2010 tarihli ve 27800(5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/5 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

 • Yukarıda bildirilen evraklara ek olarak;

Kasaplık Erkek Koyun İthalatı İçin

1.sınıf mezbaha/kombinaya ait çalışma izin belgesinin İl/İlçe Müdürlüğü tarafından faaliyette olduğuna dair güncel tarihli onaylanmış suret.

1.sınıf mezbaha/kombina ile sözleşme yapan kişi ve kuruluşlar için sözleşme/taahhütname örneği (noter onaylı)

Besilik Erkek Koyun İthalatı İçin

İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı İşletme Tescil Belgesi

İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı İşletme ve Karantina Uygunluk Belgesi (İşletme kiralık ise kira sözleşmesi eklenecek)

 • İthalat yapacak firmanın hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair Ticaret Sicil Gazetesi sureti/faaliyet belgesi

 • İthalat yapacak kişi/kişiler için hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair belge (çiftçi kayıt belgesi, işletme tescil belgesi vb.)

ibraz edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

 • İthal edilecek koyunların seçimi, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır.  İthalatçı firma heyet talebi ile ilgili Bakanlığa başvuru dilekçesi verecektir.

 • İthal edilecek koyunlar ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olacaktır.

 • TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce kasaplık koyunların ithalatı için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır.

 • Kesilen her yaştaki koyunların dalak ve ileumları ile 12 aylıktan büyük koyunların beyin ve göz dahil kafatası, tonsil ve spinal kortları tüketime sunulmayacaktır.

 • Kontrol belgesi üzerinde hayvanların cinsiyeti (erkek) ve ne amaçla ithal edilecekleri (kasaplık veya besilik) belirtilecektir.

 • İthal edilecek kasaplık erkek koyunlar, fiili ithalat sonrası doğrudan Kontrol Belgesinde belirtilen 1. sınıf mezbaha/kombinaya sevk edilecektir. Hayvanların kesimini takiben Kesim Raporu düzenlenerek ikinci bir kontrol belgesi başvurusu sırasında KKGM’ye sunulacaktır. Kesim raporunun sunulmaması halinde ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmeyecektir.

 • İthal edilecek besilik erkek koyunlar, ülkemize girişte Kontrol Belgesinde belirtilen işletmede 7 gün süreyle karantinaya alınacak, karantinaya alındığı işletmenin bulunduğu İl/İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bu süreçte hayvanların kontrol ve muayeneleri yapılarak herhangi bir hastalık görülmemesi veya şüphe edilmemesi durumunda karantina işlemi tamamlanacaktır. Herhangi bir hastalıktan şüphe edilmesi durumunda karantina süresi uzatılarak hayvanlara masrafları ithalatçı firma tarafından karşılanmak üzere her türlü test, muayene vb. yapmak İl/İlçe Tarım Müdürlüğü yetkisi altında olacaktır. Karantinası tamamlanan hayvanların fiili ithalatı gerçekleştirildikten sonra, hayvanların millileştirilmesini takiben, ithal edilen hayvanlara ülkemiz “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” hükümlerine göre işlemler yapılacaktır.

 • Veteriner Sağlık Sertifikasında belirtilmemiş ise sağlık sertifikasına ek olarak “İhracatçı ülkede, koyun ve keçi türü hayvanlar için 96/23/EC sayılı canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ile bunların kalıntılarının izlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifine göre kalıntı izleme programı yürütülmektedir ve ihraç edilecek hayvanlara son 30 gün içerisinde herhangi bir antibiyotik ve hormon uygulaması yapılmamıştır.” şeklinde ihracatçı ülke resmi otoritesinin düzenlediği ek beyan ibraz edilecektir.

 • Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır.

 • Seçim heyeti raporu TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen 2 resmi veteriner hekim tarafından, belirlenen teknik ve sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için iki nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir.

 • Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişlerinde ibraz edilecektir.

 • Bu şartnamenin yayımlandığı tarihten önce kontrol belgesi alanlar önceki şartname hükümlerine göre ithalat işlemlerini yapabileceklerdir.

 

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güncelleme: 30 Ocak 2012

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Sığır Eti İthalatı

 

SIĞIR ETİ İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

Hali hazırda Bosna-Hersek dışında et ithalatına izin verilmemektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yetkisinde olan bu konuda et ithalatına izin verildiği son dönemde yer alan bilgileri aşağıda bulabilirsiniz, lütfen güncel durum için bizimle iletişime geçin.

 

SIĞIR ETİ İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER

ABD, Brezilya, Uruguay, Arjantin, Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

 

SIĞIR ETLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

 • Sığır etleri, en fazla otuz (30) aylık, et randımanı yüksek, kültür ırkı veya melezlerinden olan sığırlardan elde edilen bütün, yarım veya çeyrek gövde (karkas) halinde ve taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olacaktır.

 • Etlerin elde edileceği sığırlar; Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Veteriner Hekimlerce incelenmiş ve kontrol edilmiş, inceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunmuş mezbahalarda kesilecektir.

 • Etlerin elde edildiği sığırların, Bakanlığımızca görevlendirilen Veteriner Hekimler tarafından ante mortem muayenesi yapılacak, ülkemiz örf ve adetlerine uygun olarak kesimi gerçekleştirilecektir.

 • Bakanlığımızca görevlendirilen Veteriner Hekimler tarafından post mortem muayene yapılacak ve muayene sonucu sağlık ve hijyen bakımından uygun bulunmayan etlerin ithal edilmesine izin verilmeyecektir.

 • Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Veteriner Hekimlerce uygun bulunmayan kombina/mezbahadan gelen veya Bakanlığımızca görevlendirilen Veteriner Hekimler tarafından inceleme ve kontrolü yapılmadan önce kesilmiş sığırlara ait etlerin ithal edilmesine izin verilmeyecektir.

 • Karkaslar, kesimi yapan kombina veya mezbahanın yetkili Veteriner Hekimi tarafından mühürlenmiş olacaktır.

 • Kesim sonrası taze, soğutulmuş etler 18-24 saat içerisinde merkez ısısı azami 4 °C olacak şekilde soğutulacak ve  0-4 °C de muhafaza edilecektir.

 • Kesim sonrası dondurulmuş etler merkez ısısı azami -18 °C olacak şekilde usulüne uygun şoklanacak, azami -18 °C de muhafaza edilecek ve kesim sonrası azami 12 ay içerisinde tüketilecektir.

 • İthal edilecek etler fiili ithalat aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen kontrol ve/veya analizlere tabi tutulacaktır.

 • İzlenebilirliğin sağlanabilmesi için, ithal edilecek etlere ait karkas elde edildiği   hayvanın bireysel kimlik numarası ile işaretlenecektir. Etlerin üzerinde kesim tarihleri gösterilecektir. Bakanlık Veteriner Hekimi tarafından kesilen hayvanlara ve etlere ilişkin düzenlenen rapor fiili ithalat aşamasında ibraz edilecektir.

 

İSTENİLECEK BELGELER

 • Kontrol Belgesi başvurusu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

 • Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/8), 23/09/2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığır Eti İthalatında               Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/48) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticaret Standardizasyon Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

 • Et ithalatı yapacak Resmi ve Özel Kombinalar ile 1.Sınıf Mezbahalar, Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisleri, Soğuk Hava Deposu Olan Et Satış Yerleri ve Yemek Fabrikalarının Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından faaliyette olduğuna dair çalışma ve üretim izin belgelerinin güncel tarihli onaylanmış sureti ibraz edilecektir. Eğer söz konusu işletmeler adına ithalat, başka bir ithalatçı firma tarafından yapılacak ise; ilave olarak buna ilişkin noter onaylı sözleşme/taahhütname eklenecektir.

 • Taahhütname

 

DİĞER HUSUSLAR

 • İthal edilecek etlerin Bakanlığımızca et ithalatına izin verilen ülkelerde doğup büyüyen hayvanlardan elde edilmiş olduğunu gösteren orijin ve veteriner sağlık sertifikası ihracatçı ülke resmi makamları tarafından tasdik edilmiş olacaktır.

 • İhracatçı ülkenin sığır etine ilişkin, hormon ve antibiyotik gibi kalıntı izleme programının olduğu, etlerin kalıntı izleme planına göre limitler dahilinde olduğu belgelenecektir.

 • Etlerin elde edildiği sığırların BSE’ den (deli dana) ari olduğuna dair test belgesi fiili ithalat aşamasında ibraz edilecektir. Ancak daha önce BSE vakası görülmeyen ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) sınıflandırmasına göre ihmal edilebilir ve kontrol edilebilir statüde yer alan ülkelerden yapılacak ithalatta bu belge aranmaz.

 • İthal edilecek etlerin nakliyesi taze, soğutulmuş olanlar için 0-4 °C, dondurulmuş olanlar için -18 °C de, dezenfeksiyonu yapılmış, sevkiyat süresince iç ısı değişimlerini gösteren, ürün taşımaya uygun frigofirik araçlar veya kendinden soğutuculu konteynırlar ile yapılacaktır.

 

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güncelleme: 21 Aralık 2011

Besilik Sığır İthalatı

 

BESİLİK SIĞIR İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

 

BESİLİK SIĞIR İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İsveç, İtalya (Lazio, Toscana, Sicilya, Liguria, Calabria, Campania, Umbria Abruzzo, Molise ve Basilicata bölgeleri ile Sardunya Adası hariç), Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovakya, Uruguay, Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, İkaria, Dodekanisa, Kalymnos ve Halki adaları ile Peloponnisos/Peloponnese/Peloponnesos/Peloponnesus ve Doğu Makedonya ve Trakya bölgeleri hariç).

 

HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER

 • İthal edilecek canlı besilik sığırlar, erkek, kültür ırkı ve bunların melezleri olacaktır.

 • Hayvanların her biri 12 aylıktan küçük ve ağırlığı 300 kg’ın altında olacaktır.

 • Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.

 • Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.

 • Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

 • İthal edilecek hayvanlar Bakanlığımızca belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır.

 • Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya microchip) bulunacaktır.

 

KARANTİNA ŞARTLARI:

 • İthal edilecek hayvanlar fiili ithalat öncesi ithalatçının belirleyeceği ve Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış karantina yerlerinde 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında şap hastalığına karşı aşılanacaktır.

 • Kontrol amacıyla karantinadaki hayvanların %5’inden numune alınarak, sağlık sertifikasında ihracatçı ülkede yapıldığı belirtilen testlerin Ülkemiz laboratuvarlarında yeniden analizleri yapılacaktır.

 • Hayvanlar, karantina süresi tamamlanana kadar 1. maddede belirtilen karantina yerlerinde tutulacaktır.

 • Karantina işlemleri İl/İlçe Müdürlüklerince sonlandırılıncaya kadar olan sürede tazminata konu bir hastalık görülmesi halinde; hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali tüm sorumluluk ithalatçı kişi/firmaya aittir.

 • Karantina süresi sonunda hayvanların sağlıklı bulunmaları halinde, karantina kaldırılıp fiili ithalat işlemlerinin tamamlanmasını takiben, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat uyarınca hayvanların kayıt işlemleri yapılacaktır.

 • Karantina süresi sonunda besilik sığırların başka işletmelere dağıtımı yapılacak ise; hayvanların dağıtımı Bakanlık İl müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi altında, hayvanlar Turkvet veri tabanına kaydedildikten sonra, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

 • Başvurular Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 • Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28/02/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ,16/07/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/31 Sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ, 14/09/2010 tarih ve 27699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/45 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18/12/2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/55 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18/08/2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/35 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 29/12/2010 tarih ve 27800(5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/5 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

 • Yukarıda bildirilen evraklara ek olarak;

 1. İl ve ilçe müdürlüklerinden onaylı “İşletme Tescil Belgesi”

 2. İl ve ilçe Müdürlüklerinden onaylı “Besilik Sığır İthalatı İçin Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi”

 3. İşletme kiralık ise kira sözleşmesi

ibraz edilecektir.

 • Hayvanların kontrol belgesinde belirtilen adreslerde karantinaya aldırmak ve karantina süresi içerisindeki tüm sorumluluk ithalatçı kişi/firmaya aittir. Ancak kontrol belgesinde belirtilen karantina yerlerinde bir değişiklik olması halinde 3. maddede belirtilen belgelere ilaveten ithalatın yapılacağı İl Müdürlüğü/Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünden daha önce söz konusu kontrol belgesi ile giriş yapılmadığına dair bir belge ibraz edilecektir.

 

DİĞER HUSUSLAR

 • En az 50 baş kapasiteli karantina işletmesi olan kişi/firmaların başvurularI değerlendirmeye alınacaktır.

 • İthalatçı kişi/firma heyet talebi ile ilgili Bakanlığa başvuru dilekçesi verecektir. İthal edilecek besilik sığırların seçimi, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır.

 • Seçim raporu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen veteriner hekimler tarafından, Bakanlıkça belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için iki nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir.

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce besilik sığırların ithalatı için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır.

 • Hormon ve antibiyotiklere ilişkin Veteriner Sağlık Sertifikasında bilgi bulunmuyor ise, sağlık sertifikasına ek olarak ithal edilecek besilik sığırların hormon ve antibiyotiklerden ari olduğunu gösterir analiz raporu ibraz edilecektir.

 • Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır.

 • Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişlerinde ibraz edilecektir.

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güncelleme: 21 Ekim 2015

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Kasaplık Sığır İthalatı

 

KASAPLIK SIĞIR İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

 

KASAPLIK SIĞIR İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER

Avustralya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İsveç, İtalya (Lazio, Toscana, Sicilya, Liguria, Calabria, Campania, Umbria Abruzzo, Molise ve Basilicata bölgeleri ile Sardunya Adası hariç), Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovakya, Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, İkaria, Dodekanisa, Kalymnos ve Halki adaları ile Peloponnisos/Peloponnese/Peloponnesos/Peloponnesus ve Doğu Makedonya ve Trakya bölgeleri hariç).

 

HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER

 • İthal edilecek canlı kasaplık sığırlar, kültür ırkı ve bunların melezleri olacaktır.

 • Yaşları 12-24 ay arasında, Canlı ağırlığı 300 kg ve üzerinde olacaktır.

 • Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.

 • Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.

 • Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

 • İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır.

 • Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya microchip) bulunacaktır.

 

İSTENİLECEK BELGELER

 • Başvurular Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 • Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28/02/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ,16/07/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/31 Sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ, 14/09/2010 tarih ve 27699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/45 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18/12/2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/55 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18/08/2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/35 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 29/12/2010 tarihli ve 27800(5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/5 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

 • Yukarıda bildirilen evraklara ek olarak;

 1. 1. sınıf mezbaha veya kombinanın faaliyette olduğuna dair İl/İlçe Müdürlüklerince güncel tarihli olarak onaylanmış çalışma izin belgesi sureti

 2. 1.sınıf mezbaha veya kombinalar ile sözleşme yapan kişi ve kuruluşlar için (a) bendinde belirtilen belgeye ek olarak sözleşme/taahhütname örneği (noter onaylı)

 

TESTLER

 • İthal edildikten hemen sonra kesilen her yaştaki hayvanların % 5’inden tesadüfî örnekleme yolu ile tekniğine uygun şekilde alınan beyin numunelerinin onaylı bir laboratuvarda BSE taramasına tabi tutulması ve sonuçlar elde edilinceye kadar canlı hayvanlardan elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmemesi sağlanacaktır.

 • Her yaştaki hayvanların mezbahada, spesifik risk materyali olarak adlandırılan tonsil ve distal ileum’ları uygun bir şekilde uzaklaştırılacak ve imha edilecektir.

 • Mezbaha veya kombinalarda hayvanların % 0.25’inden numune alınarak kalıntı izlemeye tabi tutulacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

 • Kasaplık sığırlar, fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan 1. Sınıf mezbaha veya kombinalara sevk edilir. Kesilen hayvanlara ait kesim raporları, ikinci bir kontrol belgesi alınması sırasında ibraz edilecektir.

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Kasaplık Canlı Hayvanların ithali için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır.

 • Hormon ve antibiyotiklere ilişkin Veteriner Sağlık Sertifikasında bilgi bulunmuyor ise, sağlık sertifikasına ek olarak ithal edilecek kasaplık sığırların hormon ve antibiyotiklerden ari olduğunu gösterir analiz raporu ibraz edilecektir.

 • İthalatçı kişi/firma heyet talebi ile ilgili Bakanlığa başvuru dilekçesi verecektir. İthal edilecek besilik sığırların seçimi, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır. 

 • Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır.

 • Seçim raporu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen veteriner hekimler tarafından, Bakanlıkça belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için iki nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir.

 • Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişlerinde ibraz edilecektir.

 

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Güncelleme: 21 Ekim 2015

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Canlı Hayvan ve Et İthalatı // Özet

Aşağıda genel prosedürleri bilgilerinize sunulan canlı hayvan veya et ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir.

 

ET İTHALATI GENEL PROSEDÜRLERI

 

Öncelikle kesilerek eti ithal edilecek hayvanların ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartların belirlenmesi gerekmektedir. Satıcıdan tedarik edilen proforma fatura ile Tarım Bakanlığı'na başvurulmasını takiben, Bakanlık tarafından tayin edilen bir veterinerle beraber etin ithal edileceği ülkeye gidilmesinin ardından, hayvanların uygun bulunması durumunda kontrol belgesi hazırlanıyor. İthal izni anlamına gelen kontrol belgesinin temin edilmesini takiben ithalat işlemlerine hazır hale geliniyor. Hayvanlar yurt dışında veterinerin kontrolünde kesilmektedir.

Et ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • Hayvanların BS hastalığı taşımadığına ilişkin belge,

 • Sağlık sertifikası,

 • Küpe listesi,

 • Menşe Belgesi,

 • Faturanın orijinali.

 

CANLI HAYVAN İTHALATI GENEL PROSEDÜRLERI

 

Öncelikle ithal edilecek hayvanların ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartların belirlenmesi gerekmektedir. Satıcıdan tedarik edilen proforma fatura ile Tarım Bakanlığı'na başvurulmasının ardından, Bakanlık tarafından tayin edilen bir veterinerle beraber hayvanların ithal edileceği ülkeye gidilmesinin ardından, hayvanların uygun bulunması durumunda kontrol belgesi hazırlanıyor. İthal izni anlamına gelen kontrol belgesinin temin edilmesini takiben ithalat işlemlerine hazır hale geliniyor.

Canlı hayvan ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • Hayvanların BS hastalığı taşımadığına ilişkin belge,

 • Sağlık sertifikası,

 • Küpe listesi,

 • Menşe Belgesi,

 • Faturanın orijinali.

Canlı hayvan veya et ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

 

Canlı Sığır İthalatı

Canlı sığır ithalatında öncelikle ithal edilecek hayvanların ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartların belirlenmesi gerekmektedir. Satıcıdan tedarik edilen proforma fatura ile Tarım Bakanlığı'na başvurulmasını takiben, Bakanlık tarafından tayin edilen bir veterinerle beraber hayvanların ithal edileceği ülkeye gidilmektedir. İthal edilecek hayvanların uygun bulunması durumunda kontrol belgesi hazırlanmaktadır; ithal izni anlamına gelen kontrol belgesinin temin edilmesini takiben ithalat işlemlerine başlayabilirsiniz.

Canlı hayvan ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

– Hayvanların BS hastalığı taşımadığına ilişkin belge,
– Sağlık sertifikası,
– Küpe listesi,
– Menşe Belgesi,
– Faturanın orijinali.

Canlı hayvan ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşayabilirsiniz.

Saygılarımızla…

Gumrukleme.com.tr Ailesi

Canlı Hayvan ve Et İthalatı

 

Aşağıda genel prosedürleri bilgilerinize sunulan canlı hayvan veya et ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir.

 

Et İthalatı Genel Prosedürleri

Öncelikle kesilerek eti ithal edilecek hayvanların ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartların belirlenmesi gerekmektedir. Satıcıdan tedarik edilen proforma fatura ile Tarım Bakanlığı'na başvurulmasını takiben, Bakanlık tarafından tayin edilen bir veterinerle beraber etin ithal edileceği ülkeye gidilmesinin ardından, hayvanların uygun bulunması durumunda kontrol belgesi hazırlanıyor. İthal izni anlamına gelen kontrol belgesinin temin edilmesini takiben ithalat işlemlerine hazır hale geliniyor. Hayvanlar yurt dışında veterinerin kontrolünde kesilmektedir.

Et ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • Hayvanların BS hastalığı taşımadığına ilişkin belge,

 • Sağlık sertifikası,

 • Küpe listesi,

 • Menşe Belgesi,

 • Faturanın orijinali.

 

Canlı Hayvan İthalatı Genel Prosedürleri

Öncelikle ithal edilecek hayvanların ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartların belirlenmesi gerekmektedir. Satıcıdan tedarik edilen proforma fatura ile Tarım Bakanlığı'na başvurulmasının ardından, Bakanlık tarafından tayin edilen bir veterinerle beraber hayvanların ithal edileceği ülkeye gidilmesinin ardından, hayvanların uygun bulunması durumunda kontrol belgesi hazırlanıyor. İthal izni anlamına gelen kontrol belgesinin temin edilmesini takiben ithalat işlemlerine hazır hale geliniyor.

Canlı hayvan ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • Hayvanların BS hastalığı taşımadığına ilişkin belge,

 • Sağlık sertifikası,

 • Küpe listesi,

 • Menşe Belgesi,

 • Faturanın orijinali.

 

Canlı hayvan veya et ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter